[1]
T. Q. Hùng, L. T. Lộc, T. T. Nghĩa, N. T. Nhân, L. X. Dũng, và B. Q. Hiếu, Lý thuyết và thực nghiệm xác định trạng thái ứng suất trước cho mái vòm cáp bốn thanh nén, TCKHCNXD, vol 18, số p.h 1V, tr 79-91, tháng 2 2024.