[1]
N. H. Ân và C. V. Vui, Phân tích độ tin cậy về ứng xử của ống thép nhồi bê tông chịu nén dọc trục, TCKHCNXD, vol 17, số p.h 4V, tr 80-90, tháng 11 2023.