[1]
L. Trung, V. Anh, và N. Quang, Phân tích khung thép có liên kết nửa cứng phi tuyến chịu tải trọng lặp thay đổi lặp, TCKHCNXD, vol 18, số p.h 1V, tr 26-40, tháng 2 2024.