[1]
HiếuP. T. và N. N. Dương, Nghiên cứu ổn định dầm hộp sandwich FGM theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất, TCKHCNXD, vol 18, số p.h 1V, tr 92-105, tháng 2 2024.