[1]
B. V. Trầm, N. V. Quyền, L. V. Dưỡng, và V. V. Thoại, Phân tích động lực học thiết bị nâng do Việt Nam chế tạo lắp trên tàu khảo sát môi trường biển, TCKHCNXD, vol 18, số p.h 1V, tr 143-155, tháng 2 2024.