[1]
P. V. Phương, Đặng Đăng Tùng, Đinh V. Thuật, và N. M. Long, Ứng xử bám dính của tấm CFRP gia cường kháng uốn trong dầm bê tông ứng suất trước dùng cáp không bám dính đã nứt, TCKHCNXD, vol 17, số p.h 3V, tr 1-16, tháng 8 2023.