[1]
H. T. K. Phụng, T. V. Phúc, và N. M. Long, Mô phỏng số ứng xử uốn của dầm bê tông căng sau sử dụng cáp không bám dính gia cường bằng tấm CFRP, TCKHCNXD, vol 17, số p.h 2V, tr 12-31, tháng 5 2023.