[1]
N. Danh, Đoàn Nghiêm, P. Quy, N. Lan, N. Hiếu, và CườngN. H., Phân tích tĩnh phi tuyến hình học và vật liệu cấu kiện dầm-cột ống thép tròn nhồi bê tông, TCKHCNXD, vol 18, số p.h 1V, tr 13-25, tháng 2 2024.