[1]
L. N. Dũng, Nghiên cứu giải pháp đánh giá ô nhiễm không khí khu vực khai thác mỏ đất đắp bằng dữ liệu Sentinel-5P Tropomi, TCKHCNXD, vol 17, số p.h 1V, tr 62-74, tháng 2 2023.