[1]
Đinh V. Thuật và T. Q. Toàn, Xác định tải trọng gió tác dụng lên nhà công nghiệp một tầng theo EN 1991-1-4 và so sánh với TCVN 2737:1995, TCKHCNXD, vol 17, số p.h 3V, tr 100-115, tháng 8 2023.