[1]
L. B. Danh, TuấnN. Q., HòaP. D., và TùngK. Đăng, Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử nén của mẫu bê tông chất lượng siêu cao sử dụng thành phần cốt liệu ở Việt Nam, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 5V, tr 11-23, tháng 12 2022.