[1]
Tú Đỗ A., HiếuN. M., TâmT. Đức, và Hà LyN. T., Dự báo khả năng nứt nhiệt trong bê tông tuổi sớm trong kết cấu trụ cầu sử dụng mạng nơ-ron nhântạo, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 5V, tr 139-150, tháng 12 2022.