[1]
P. V. Minh, Nghiên cứu giải pháp thiết kế thiết bị thi công cọc đá trong điều kiện Việt Nam, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 5V, tr 46-56, tháng 12 2022.