[1]
H. X. Tín, N. H. Cường, và N. M. Long, Hiệu quả gia cường của tấm BFRP cho cột bê tông cốt thép bị ăn mòn chịu nén lệch tâm, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 5V, tr 10-24, tháng 12 2022.