[1]
V. N. Quang, N. V. Hà, và V. Đình Chiều, Xây dựng hệ thống quan trắc chuyển dịch và cảnh báo sớm sử dụng kỹ thuật GNSS-RTK, TCKHCNXD, vol 17, số p.h 1V, tr 134-146, tháng 2 2023.