[1]
H. X. Tín, Đỗ Đại Thắng, và N. M. Long, Ứng xử nén lệch tâm của cột bê tông cốt thép bị ăn mòn được gia cường bằng tấm sợi các-bon, TCKHCNXD, vol 17, số p.h 1V, tr 24-41, tháng 2 2023.