[1]
P. T. Hoàng Yến, V. T. Huyền, và N. T. Thành, Nghiên cứu ứng dụng mặt hyperboloid một tầng tròn xoay trong thiết kế đồ án kiến trúc, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 4V, tr 116-132, tháng 11 2022.