[1]
NăngT. Đức, N. T. Long, và N. T. Kiên, Ứng dụng tin học trong việc tính toán lựa chọn thiết bị của cơ cấu nâng cầu trục, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 5V, tr 34-45, tháng 12 2022.