[1]
L. T. D. Chinh, H. T. Hằng, T. H. Linh, và B. D. Quỳnh, Đánh giá ảnh hưởng của lũ lụt khu vực tỉnh Quảng Bình sử dụng Google Earth Engine và các phân tích không gian, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 5V, tr 101-113, tháng 12 2022.