[1]
Thắng Đỗ Q., VũN. H., và TuyểnV. V., Đánh giá độ bền dọc của tàu container khi bị tàu đâm va, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 5V, tr 181-205, tháng 12 2022.