[1]
HạT. Đức, Ứng dụng các công trình thoát nước đô thị bền vững để bổ cập nước ngầm cho Thành phố Hà Nội, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 5V, tr 25-33, tháng 12 2022.