[1]
T. Đức Học, N. T. Anh, L. Đức Long, và N. N. Thoan, Đánh giá lãng phí trong xây dựng bằng phân tích nhân tố và các mô hình trí tuệ nhân tạo, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 5V, tr 151-167, tháng 12 2022.