[1]
C. Bình, N. V. Long, T. M. Tú, và N. T. Anh, Phân tích động lực học dầm Timoshenko bằng vật liệu xốp (FGP) chịu tác dụng của tải trọng di động theo tiếp cận giải tích, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 5V, tr 74-86, tháng 12 2022.