[1]
H. T. Hằng, V. Đình Chiều, L. N. Dũng, N. T. Huyền, V. N. Quang, và D. C. Hiếu, Nghiên cứu ứng dụng máy bay không người lái trong xác định kích thước và thể tích bể chứa nổi, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 3V, tr 7-20, tháng 7 2022.