[1]
P. C. Minh và L. N. T. My, Đánh giá độ bền sun-phát của vữa xây dựng chứa bột gạch đất sét nung phế thải, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 5V, tr 114-124, tháng 12 2022.