[1]
L. T. Bình, N. H. Cường, và N. M. Long, Khảo sát thực nghiệm ứng xử chọc thủng của liên kết sàn bê tông ứng suất trước – cột CFT sử dụng chi tiết liên kết dạng bản, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 2V, tr 14-29, tháng 5 2022.