[1]
P. M. Tuấn và T. V. Tâm, Nghiên cứu tính toán độ võng ngắn hạn dầm bê tông cốt hỗn hợp thép và polyme cốt sợi thủy tinh theo TCVN 5574:2018, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 3V, tr 74-85, tháng 7 2022.