[1]
P. Sơn, B. Đăng Khoa, T. L. Anh, P. M. Hòa, và N. T. A. Thư, Phân tích tác động của đại dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp xây dựng tại TPHCM, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 5V, tr 125-138, tháng 12 2022.