[1]
H. D. Huấn, “Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý quốc gia về giao thông phục vụ quy hoạch, quản lý đô thị thông min”h, TCKHCNXD, vol 15, số p.h 7V, tr 190-199, tháng 11 2021.