[1]
L. V. Hùng, L. T. Thành, và N. V. Tuấn, Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ cường độ cao sử dụng hạt vi cầu rỗng từ tro bay, TCKHCNXD, vol 15, số p.h 6V, tr 146-157, tháng 11 2021.