[1]
P. D. Hòa, HùngT. V., P. B. Thắng, và N. T. N. Hằng, Nghiên cứu phân tích động lực học của kết cấu cầu đường sắt cao tốc, TCKHCNXD, vol 15, số p.h 7V, tr 1-12, tháng 11 2021.