[1]
V. Đình Đấu, Hiệu quả của đá bazan và cát nghiền mịn trong cường độ bê tông, TCKHCNXD, vol 15, số p.h 6V, tr 35-48, tháng 11 2021.