[1]
Đinh V. Hiệp, T. M. Hùng, B. V. Sáu, L. T. Tùng, và N. A. Tuấn, Đánh giá xu hướng sử dụng giải pháp đỗ xe kết nối nhằm hạn chế xe máy đi vào nội đô thành phố Hà Nội, TCKHCNXD, vol 15, số p.h 7V, tr 57-67, tháng 11 2021.