[1]
V. V. Tuấn và H. Đình Nguyên, Nghiên cứu sử dụng nền cát - cao su phế thải để giảm chấn động cho công trình khi có động đất, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 5V, tr 168-180, tháng 12 2022.