[1]
N. D. Thảo và V. D. Hùng, Nghiên cứu hiệu chỉnh mô hình đánh giá khả năng chịu tải công trình cầu dựa vào số liệu đo đạc thực nghiệm trên mô hình toàn cầu, TCKHCNXD, vol 15, số p.h 7V, tr 36-48, tháng 11 2021.