[1]
P. N. Phương, L. M. Trung, H. H. Hoàng, T. T. T. Thảo, N. T. Cường, và L. Đức Châu, Ảnh hưởng của cốt liệu cao su đến tính chất cơ lý của cấp phối đá dăm-cao su gia cố xi măng, TCKHCNXD, vol 15, số p.h 7V, tr 68-78, tháng 11 2021.