[1]
V. Đình Chiều, V. N. Quang, L. N. Dũng, H. T. Hằng, và T. Đình Trọng, Nghiên cứu các phương án xử lý kết hợp số liệu của nhiều hệ thống định vị vệ tinh trong mạng lưới GNSS, TCKHCNXD, vol 15, số p.h 7V, tr 156-166, tháng 11 2021.