[1]
L. N. Dũng, “Nghiên cứu chế độ bay UAV trong khảo sát địa hình công trình dạng tuyến - ứng dụng cho đoạn đường đê Xuân Quan, Hà Nộ”i, TCKHCNXD, vol 15, số p.h 7V, tr 131-142, tháng 11 2021.