[1]
K. T. Đông, T. Đình Trọng, H. T. Hằng, và H. T. Khiên, Đánh giá tác động của lớp phủ đến nhiệt độ bề mặt đất và phân bố không gian nhiệt độ tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội bằng ảnh viễn thám, TCKHCNXD, vol 15, số p.h 7V, tr 143-155, tháng 11 2021.