[1]
T. T. Dương, N. Q. Huy, và P. H. Anh, Tối ưu tiết diện ngang kết cấu dàn theo điều kiện bền và chuyển vị bằng thuật toán Rao, TCKHCNXD, vol 15, số p.h 5V, tr 69-78, tháng 10 2021.