[1]
N. S. Nam và L. N. Phương, Sử dụng dạng giải tích phân tích dao động cưỡng bức có cản của dầm Timoshenko chịu tải di động, TCKHCNXD, vol 15, số p.h 5V, tr 44-57, tháng 10 2021.