[1]
L. T. Bích và T. N. Hoàng Hùng, Nghiên cứu vi cấu trúc lý giải sự giảm hệ số thấm của đất cát san lấp trộn xi măng, TCKHCNXD, vol 16, số p.h 3V, tr 116-127, tháng 7 2022.