[1]
T. S. Quân, Đánh giá thực nghiệm và mô phỏng độ thấm khí của đá xi măng có tính đến ảnh hưởng của độ bão hòa nước, TCKHCNXD, vol 12, số p.h 4, tr 135-146, tháng 5 2018.