[1]
L. T. P. Chi, Hình học Fractal và tính chất tự đồng dạng thể hiện trong kiến trúc Việt Nam, TCKHCNXD, vol 12, số p.h 4, tr 115-124, tháng 5 2018.