[1]
B. S. Lý và N. V. Hùng, “Nghiên cứu khả năng kết hợp thiết bị hấp thụ khí độc hại, thiết bị lọc bụi ướt để xử lý khí thả”i, TCKHCNXD, vol 12, số p.h 4, tr 97-105, tháng 5 2018.