[1]
T. Đức Hạ, “Nghiên cứu, đánh giá trạng thái dinh dưỡng hồ chứa nước Cao Vân phục vụ cấp nước sinh hoạ”t, TCKHCNXD, vol 12, số p.h 4, tr 78-85, tháng 5 2018.