[1]
V. V. T. Ân và H. N. Nguyên, Ảnh hưởng của tro đáy nhiệt điện đến các tính chất cơ lý của xi măng Poóc lăng hỗn hợp, TCKHCNXD, vol 12, số p.h 4, tr 69-77, tháng 5 2018.