[1]
Đinh V. Tùng, “Khảo sát và đánh giá độ võng dài hạn của dầm bê tông cốt thép tính toán theo tiêu chuẩn Nga SP 63.13330.2012 và TCVN 5574:201”2, TCKHCNXD, vol 12, số p.h 4, tr 58-68, tháng 5 2018.