[1]
V. S. Tùng và B. H. Cường, Ổn định tổng thể của dầm thép với dạng tiết diện chữ I hai bụng tổ hợp hàn có hai trục đối xứng, TCKHCNXD, vol 12, số p.h 4, tr 51-57, tháng 5 2018.