[1]
N. Q. Bảo, Các yếu tố ngẫu nhiên trong phân tích tác động va tàu vào trụ cầu Thái Hà, TCKHCNXD, vol 12, số p.h 4, tr 14-22, tháng 5 2018.